Denkwerkstudio SplinterGeef je team denkkracht.
Werk visueel.

Neem contact op met Splinter

SPLINTER IS EEN
DENKWERKSTUDIO,

waar ik samen met opdrachtgevers teken aan de toekomstbestendige wereld.

SPLINTER IS EEN
DENKWERKSTUDIO,

waar ik samen met opdrachtgevers teken aan de toekomstbestendige wereld.

TEKENEN VOOR:

Wil je visueel gaan werken?
Splinter helpt je het proces af te stemmen op je doel zoals ...

TEKENEN VOOR:

Wil je visueel gaan werken?
Splinter helpt je het proces af te stemmen op je doel zoals ...

Inzicht

Met alle expertise tot de kern van de zaak. Tekenen om inzicht te krijgen en verbanden te zien.

Visievorming

Een beeld van de toekomst. (Of juist de weg er naar toe.) Tekenen om met de belangrijkste bouwstenen en voorwaarden je visie te construeren.

Communicatie

Whauw; overzicht, details en de onderliggende boodschap. Tekenen om aandacht te vestigen en je boodschap over te dragen.

SAMENWERKEN IS
SAMEN TEKENEN

en dat kan ook op afstand

COMBINATIE VAN SYSTEEMDENKEN


EN ONTWERPEND TEKENEN.

FAVORIETE PRODUCTEN

Vorm en inhoud gaan hand in hand. Proces en publiek zijn leidend. Dit zijn mijn favoriete presentatievormen:

Werkplaat

Daag je collega’s uit om mee te werken aan jou plan.

Keynote Visual

Zet je visie kracht bij tijdens een digitale presentatie voor een grote zaal.

Web Canvas

Bereik een groot publiek met informatie op maat.

ZEG HALLO

Of maak een afspraak. Dan drinken we samen een kop thee en maken een eerste krabbel.

Privacyverklaring Splinter

Splinter, gevestigd aan Brugstraat 20 in Grathem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.splintersite.nl
Brugstraat 20
6096 AB Grathem
Nederland
+31 (0)647130074
Jan-Jaap Rietjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Splinter. Hij is te bereiken via privacy@splintersite.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Splinter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via privacy@splintersite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Splinter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Grondslag: Overeenkomst1.
- Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren. Grondslag: Overeenkomst.
- Splinter verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte. Grondslag: Wettelijke verplichting2.

1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Splinter maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Splinter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Contactgegevens: 2 jaar na het laatste contact
- Betaal- en factuurgegevens: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Splinter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Splinter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Splinter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Splinter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@splintersite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Splinter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op of via privacy@splintersite.nl

Cookieverklaring Splinter

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Splinter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.